Chính sách Quyền riêng tư của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD

(phiên bản 2, tháng 4/2020)

Your.MD tôn trọng quyền riêng tư của quý vị và cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của quý vị. Chính sách này, cùng với các Điều khoản Dịch vụ của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD, giải thích cách chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị khi quý vị sử dụng các dịch vụ của chúng tôi.

1. GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI

Your.MD là thương hiệu của YOUR.MD AS, được thành lập và đăng ký hoạt động tại Na Uy với mã số công ty là 999260993. Địa chỉ văn phòng được đăng ký là c/o Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Na Uy. Công ty cung cấp các Dịch vụ Your.MD (sau đây gọi là: “Dịch vụ”) thông qua công ty con là Your.MD Limited, được thành lập và đăng ký hoạt động tại Vương quốc Anh với mã số công ty 08727263. Địa chỉ văn phòng được đăng ký là Your.MD Ltd, Tầng 5, 43 Whitfield Street, London, W1T 4HD, Vương quốc Anh (sau đây gọi chung là: “Your.MD” hoặc “chúng tôi”).

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker”.

2. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị khi sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng dữ liệu của quý vị để nâng cao tính an toàn và bảo mật cho các Dịch vụ mà chúng tôi cung cấp, cũng như để phục vụ mục đích phân tích và trao đổi thông tin.

CƠ SỞ PHÁP LÝ

Thực hiện hợp đồng. Việc này bao hàm những dữ liệu mà chúng tôi xử lý để cung cấp cho quý vị những Dịch vụ mà quý vị đã yêu cầu.

Sự chấp thuận. Trường hợp quý vị đã chấp thuận cho chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị bao gồm để thực hiện các phân tích nội bộ, cho mục đích thông tin liên lạc, chia sẻ và trao đổi với bên thứ ba để hỗ trợ cho dịch vụ của chúng tôi và để xử lý dữ liệu sức khỏe của quý vị.

Lợi ích hợp pháp. Việc này bao hàm những dữ liệu mà chúng tôi xử lý để thực hiện các mục đích có thể được dự đoán một cách hợp lý trong bối cảnh quý vị sử dụng Dịch vụ để thực hiện các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, nhằm cải thiện Dịch vụ và trải nghiệm của quý vị, vì những lợi ích xã hội chung để cho phép tiếp cận thông tin sức khỏe miễn phí, để chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ an toàn và bảo mật.

CHÚNG TÔI SỬ DỤNG DỮ LIỆU CỦA QUÝ VỊ:

NHẰM CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ VÀ GIÚP CÁ NHÂN HÓA TRẢI NGHIỆM CỦA QUÝ VỊ
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để nắm bắt tình hình sức khỏe của quý vị, nhờ đó có thể cung cấp thông tin liên quan được cá nhân hóa phù hợp với nhu cầu của quý vị. Chúng tôi sẽ sử dụng những dữ liệu này để cá nhân hóa trải nghiệm kiểm tra tuyến giáp. Cơ sở pháp lý: việc thực hiện hợp đồng và sự chấp thuận làm điều kiện đặc biệt để xử lý dữ liệu sức khỏe của quý vị. Dữ liệu thu thập: Như nêu trong phần “Những dữ liệu chúng tôi thu thập” của chính sách này.

ĐỂ THỰC HIỆN CÁC PHÂN TÍCH NỘI BỘ
Chúng tôi thu thập dữ liệu về cách quý vị sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi, nhờ đó có thể cải thiện các dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý vị. Chúng tôi sử dụng các mã nhận dạng, đồng thời thực hiện việc khắc phục sự cố và thử nghiệm. Chúng tôi cũng phân tích các hoạt động của quý vị để hiểu được cách quý vị sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Cơ sở pháp lý: Sự chấp thuận, các lợi ích hợp pháp, nhằm giúp chúng tôi cải thiện Dịch vụ. Dữ liệu thu thập: Thông tin phân tích, Thông tin kỹ thuật, như được nêu trong phần “Những dữ liệu chúng tôi thu thập” của chính sách này.

VÌ SỰ AN TOÀN VÀ BẢO MẬT
Chúng tôi thường xử lý dữ liệu dựa trên các ID gắn liền với hồ sơ của quý vị. Để bảo vệ quyền riêng tư của quý vị, chúng tôi lưu trữ dữ liệu sức khỏe và những dữ liệu có thể gián tiếp nhận dạng cá nhân quý vị trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt. Chúng tôi lưu trữ các bản nhật ký kỹ thuật về hoạt động của quý vị trong Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Theo thông lệ tốt nhất, chỉ những nhân viên được ủy quyền mới có thể truy cập dữ liệu cá nhân và chỉ khi được yêu cầu vì sự an toàn của người dùng hoặc do có các vấn đề hệ thống nghiêm trọng. Cơ sở pháp lý: Sự chấp thuận, các lợi ích hợp pháp, để chúng tôi có thể cung cấp một dịch vụ an toàn và bảo mật. Dữ liệu thu thập: Như được nêu ở mục “Thông tin Kỹ thuật của Chính sách này” trong phần “Những dữ liệu chúng tôi thu thập”.

CHO MỤC ĐÍCH THÔNG TIN LIÊN LẠC
Chúng tôi sử dụng dữ liệu của quý vị để phản hồi yêu cầu và/hoặc các câu hỏi mà quý vị gửi đến support@livehealthily.com và/hoặc privacy@livehealthily.com. Cơ sở pháp lý: Sự chấp thuận, các lợi ích hợp pháp. Dữ liệu thu thập: địa chỉ email, tên đầy đủ (nếu có cung cấp), địa chỉ IP hoặc mã nhận dạng khác do nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba chỉ định. Dữ liệu của quý vị sẽ được chuyển đến Zendesk, nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba mà chúng tôi sử dụng để triển khai hệ thống gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ. Vui lòng không chia sẻ bất kỳ dữ liệu sức khỏe nào khi gửi email tới địa chỉ support@livehealthily.com và/hoặc privacy@livehealthily.com vì chúng tôi không trả lời bất cứ vấn đề sức khỏe cụ thể nào.

ĐỂ THỰC HIỆN CÁC BÁO CÁO CHO MERCK
Hàng tháng, chúng tôi cung cấp những thông tin sau cho Merck: số lượng người dùng đã sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp, đã kết thúc đợt tư vấn, được xác định là dễ mắc một bệnh trạng cụ thể, tất cả đều ở dạng tổng hợp và ẩn danh, có nghĩa là những dữ liệu và thông tin sức khỏe của quý vị sẽ không bao giờ được tiết lộ. Merck có quyền chỉ định một kiểm toán viên độc lập để xác minh những dữ liệu đó. Trong trường hợp như vậy, chúng tôi có thể sẽ phải tiết lộ thêm dữ liệu. Nhưng đừng lo, nếu điều đó xảy ra thì dữ liệu của quý vị sẽ được ẩn danh.

3. NHỮNG DỮ LIỆU CHÚNG TÔI THU THẬP

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CÓ THỂ NHẬN DẠNG TRỰC TIẾP (chỉ áp dụng với những người dùng quyết định gửi thư cho chúng tôi): địa chỉ email.

DỮ LIỆU CÁ NHÂN CÓ THỂ NHẬN DẠNG GIÁN TIẾP: tuổi, giới tính, vị trí (quốc gia, khu vực - không đủ cụ thể để xác định được đường phố), múi giờ, lựa chọn ưu tiên về dịch vụ, kênh tiếp nhận, mã nhận dạng (ID hồ sơ gắn liền với dữ liệu hồ sơ của quý vị, địa chỉ IP, ID phân tích, ID cuộc trò chuyện/tư vấn, ID thiết bị).

DỮ LIỆU SỨC KHỎE. Bất kỳ loại dữ liệu sức khỏe nào mà quý vị chia sẻ khi sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp.

THÔNG TIN KỸ THUẬT. Tác nhân người dùng (loại và phiên bản của trình duyệt web), model thiết bị, thông tin màn hình, nhà cung cấp dịch vụ di động, phiên bản hệ điều hành, vị trí (quốc gia và thành phố), múi giờ, địa chỉ IP tại thời điểm sử dụng, mã nhận dạng duy nhất của Your.MD (ID hồ sơ, ID cuộc hội thoại/ID cuộc tư vấn), hồ sơ các sự kiện kèm theo Thông tin Kỹ thuật và tương tác của quý vị với Dịch vụ của chúng tôi. Ví dụ: các bản nhật ký về hoạt động sử dụng Dịch vụ của quý vị, bao gồm thông tin cuộc trò chuyện, các bài báo quý vị đã xem trong trang Health A-Z (Sức khỏe từ A-Z)

THÔNG TIN PHÂN TÍCH. Địa chỉ IP, ID hồ sơ, ID cuộc trò chuyện/tư vấn đã được mã hóa dữ liệu, ID người dùng duy nhất của nhà cung cấp dịch vụ phân tích (ID Firebase) hoặc ID khách hàng (ID Google Analytics), cookie bên thứ ba. Thông tin về cách quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi:

Hoạt động chung (ví dụ: thời gian đã tiêu tốn) Phiên hoạt động (ví dụ: quý vị bắt đầu phiên khi nào, thời lượng bao lâu) Kênh tiếp nhận (ví dụ: quý vị đã nhấp vào quảng cáo nào để truy cập đến Dịch vụ của chúng tôi) Hoạt động trong Dịch vụ và các tính năng của chúng tôi (ví dụ: dữ liệu và các hoạt động của quý vị, kết quả tư vấn, liệu có phải quý vị gửi thông tin đầu vào mà bot trò chuyện không hiểu được hay không, nhật ký việc quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi).

4. ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC TRUY CẬP DỮ LIỆU CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi không thể tự cung cấp tất cả các dịch vụ cần thiết cho việc điều hành thành công Dịch vụ Your.MD. Do vậy, chúng tôi chia sẻ thông tin thu thập được với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để thực hiện mục đích cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Những thông tin chúng tôi chia sẻ sẽ không nhận dạng cá nhân quý vị, và các nhà cung cấp dịch vụ sẽ chỉ sử dụng dữ liệu đó để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ sử dụng địa chỉ email của quý vị để gửi các bản tin và khảo sát cho quý vị. Nếu quý vị có yêu cầu liên quan đến quyền riêng tư, hãy gửi email tới địa chỉ privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker”.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VÀ CÔNG NGHỆ BÊN THỨ BA

Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba là các nhà xử lý dữ liệu. Có nghĩa là, họ thay mặt chúng tôi xử lý thông tin của quý vị theo các chỉ dẫn của chúng tôi. Chúng tôi chỉ cho phép họ sử dụng thông tin của quý vị để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi. Việc các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sử dụng thông tin như thế nào sẽ được kiểm soát bởi các điều khoản trong hợp đồng giữa họ với chúng tôi, cũng như bất kỳ cài đặt nào mà chúng tôi kích hoạt thông qua giao diện người dùng trên sản phẩm của họ.

Zendesk. Chúng tôi sử dụng Zendesk® (Zendesk, Inc.) làm hệ thống gửi phiếu yêu cầu hỗ trợ, qua đó những nhân viên Your.MD trả lời email của quý vị có thể sắp xếp hợp lý các cuộc trao đổi vào một phiếu duy nhất, tất cả đều nằm trong một luồng công việc có hệ thống. Điều này cho phép chúng tôi xử lý từng yêu cầu một cách nhanh chóng hơn. Bất kỳ thông tin nào quý vị chia sẻ với chúng tôi qua email sẽ được một nhân viên hỗ trợ Your.MD tiếp nhận, người đó sẽ có quyền truy cập những thông tin quý vị chia sẻ. Những thông tin này bao gồm các số liệu thống kê như thời điểm lần cuối quý vị yêu cầu hỗ trợ, bản chất của vấn đề, cách vấn đề được giải quyết và thời gian quý vị phải chờ để có giải pháp. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Chính sách Quyền riêng tư của Zendesk, Hệ thống Gửi phiếu yêu cầu Zendesk, Cách thức Zendesk Bảo vệ Dữ liệu theo Yêu cầu của Liên minh Châu ÂuCách Zendesk Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân.

NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ PHÂN TÍCH

Với sự trợ giúp của các nhà cung cấp dịch vụ phân tích, chúng tôi thu thập Thông tin Phân tích để có thể cải thiện Dịch vụ cho quý vị. Chúng tôi đã lựa chọn kỹ lưỡng các nhà cung cấp dịch vụ cho mình và thiết lập các biện pháp kiểm soát hạn chế nhất hiện có để đảm bảo họ không sử dụng dữ liệu của quý vị cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Google Analytics (GA) được sử dụng trên Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp và Website của chúng tôi (khi quý vị truy cập Website). Khi quý vị truy cập website Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp, trình duyệt web của quý vị sẽ tự động gửi cho GA địa chỉ IP của quý vị cũng như thông tin về cách quý vị sử dụng Dịch vụ. Quá trình xử lý được thực hiện dựa trên ID trình duyệt do GA tạo ra bằng cách sử dụng cookie. GA sử dụng địa chỉ IP để đem lại và bảo vệ tính bảo mật cho dịch vụ, đồng thời để chúng tôi biết quốc gia nơi quý vị sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Trước khi thực hiện bất kỳ quá trình lưu trữ hay xử lý nào, GA ẩn danh địa chỉ IP bằng cách xáo trộn một vài chữ số cuối cùng. Vui lòng tham khảo mục Ẩn danh IP trong Analytics. GA xử lý dữ liệu dựa trên mã nhận dạng GA được gọi là ID Khách hàng, được lưu trữ trong một cookie. Các mã nhận dạng chẳng hạn như ID người dùng của GA và các cookie sẽ đo lường và báo cáo số liệu thống kê về các tương tác của quý vị trên Website và/hoặc Ứng dụng Web của chúng tôi. GA lưu trữ cookie trên thiết bị của quý vị để theo dõi số liệu thống kê cách quý vị sử dụng Website/Ứng dụng Web của chúng tôi mà không cần nhận dạng cá nhân quý vị. Chúng tôi sử dụng dữ liệu mà GA thu thập nhằm cải thiện chất lượng của Website và Ứng dụng Web, cũng như để phân tích quá trình sử dụng Website/Ứng dụng Web. Để biết thêm thông tin, vui lòng đọc phần Cách Google sử dụng cookie. Google có chứng chỉ Lá chắn Bảo mật Liên minh Châu Âu và sử dụng các biện pháp bảo mật theo Tiêu chuẩn ISO 27001. Để biết thêm thông tin về bảo mật hoạt động và khôi phục sau thảm họa, vui lòng truy cập: Cách Google Analytics đảm bảo an toàn lưu lượng truy cập web của quý vịBảo vệ dữ liệu của quý vị. Để biết những thông tin chung, vui lòng đọc các mục sau: Cách Google sử dụng thông tin từ các website hoặc ứng dụng dùng dịch vụ của họ, Bảo vệ dữ liệu của quý vịChính sách Quyền riêng tư của Google.

MỤC ĐÍCH HỢP PHÁP

Dữ liệu của quý vị sẽ chỉ được tiết lộ khi cần thiết để phục vụ các mục đích hợp pháp, các nghĩa vụ và quyền hợp pháp của chúng tôi như được nêu ở đây, và sẽ được giới hạn ở các mục đích như: (a) nếu luật pháp yêu cầu, ví dụ như để tuân thủ lệnh tòa, trát đòi hầu tòa, quy định, thủ tục pháp lý hoặc yêu cầu khác của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (b) để thực hiện hoặc bảo vệ các quyền, tài sản hoặc sự an toàn cá nhân của công ty, người dùng của chúng tôi hoặc những người khác; (c) để thực thi tuyên bố về quyền riêng tư này, bao gồm cả việc điều tra các vi phạm có thể xảy ra; (d) khi đáp ứng các yêu cầu pháp lý của luật pháp sở tại để cung cấp một số dịch vụ nhất định mà bên thứ ba có thể sẽ yêu cầu chúng tôi một cách hợp pháp; (e) để phát hiện, ngăn chặn hoặc giải quyết các vấn đề gian lận, bảo mật hoặc kỹ thuật; (f) nếu chúng tôi tham gia vào một vụ sáp nhập, mua lại hoặc bán toàn bộ hay một phần tài sản trong đó, quý vị sẽ được thông báo và có quyền đồng ý hay không đồng ý với bất kỳ thay đổi nào về quyền sở hữu hoặc mục đích sử dụng dữ liệu của quý vị; (g) để phản hồi các khiếu nại rằng nội dung bất kỳ được đăng trong Dịch vụ của chúng tôi hoặc chính Dịch vụ của chúng tôi vi phạm quyền bất kỳ của một bên thứ ba.

5. THỜI HẠN CHÚNG TÔI LƯU GIỮ DỮ LIỆU CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung và các quy trình nội bộ để bảo vệ những dữ liệu được gửi đến chúng tôi trong quá trình truyền, lưu trữ và xử lý dữ liệu. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu của quý vị trong thời gian cần thiết để cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi có thể sẽ lưu trữ dữ liệu đó lâu hơn trong phạm vi pháp luật cho phép, nhưng chỉ theo cách mà chúng không thể được dùng để truy vết ngược lại quý vị. Chúng tôi sẽ xóa tất cả những dữ liệu nhận dạng cá nhân mà chúng tôi có về quý vị trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu xóa dữ liệu của quý vị hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành tùy theo thời hạn nào sớm hơn. Vui lòng đảm bảo rằng trước khi yêu cầu xóa dữ liệu, quý vị yêu cầu cung cấp một bản sao dữ liệu của mình, vì những dữ liệu đó sau khi xóa sẽ không thể truy xuất được. Chúng tôi xóa các bản nhật ký mà chúng tôi nắm giữ về địa chỉ IP quý vị đã sử dụng sau khoảng sáu tháng hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào sớm hơn. Khi dữ liệu không còn cần thiết nữa, chúng tôi sẽ dùng các biện pháp hợp lý để xóa chúng nhằm bảo vệ thông tin khỏi bị truy cập hoặc sử dụng trái phép. Bất cứ thông tin nào quý vị gửi đến địa chỉ support@livehealthily.com và/hoặc privacy@livehealthily.com đều sẽ được xóa ngay sau khi chúng tôi trả lời câu hỏi của quý vị và/hoặc khi thông tin đó không còn cần thiết nữa.

6. CÁC QUYỀN CỦA QUÝ VỊ

Chúng tôi cam kết luôn cập nhật dữ liệu của quý vị. Quý vị có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách gửi email tới privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker”. Chúng tôi có thể từ chối giải quyết các yêu cầu lặp đi lặp lại một cách bất hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây tổn hại đến quyền riêng tư của người khác, không thực tế, hoặc nếu chúng tôi buộc phải lưu giữ thông tin đó theo luật hoặc để phục vụ các mục đích kinh doanh hợp pháp. Trong trường hợp có một yêu cầu đáng ngờ được đặt ra với mục đích xấu hoặc đi kèm với hành vi bất hợp pháp, chúng tôi bảo lưu quyền từ chối bất kỳ yêu cầu nào mà quý vị đưa ra. Chúng tôi sẽ không trả lời bất kỳ email thắc mắc nào mà chúng tôi không hiểu, khi yêu cầu không được nêu rõ ràng hoặc liên quan đến các câu hỏi về sức khỏe, vì chúng tôi không đưa ra lời khuyên cho trường hợp cụ thể.

QUYỀN RÚT LẠI SỰ CHẤP THUẬN

Quý vị nên lưu ý rằng chúng tôi không thể đưa ra tùy chọn rút lại sự chấp thuận với việc xử lý dữ liệu sức khỏe, vì chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào có thể trực tiếp nhận dạng cá nhân quý vị. Quý vị có thể rút lại sự chấp thuận của mình bằng cách ngừng sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp.

QUYỀN PHẢN ĐỐI VÀ HẠN CHẾ XỬ LÝ DỮ LIỆU

Chúng tôi xử lý dữ liệu của quý vị trên cơ sở các lợi ích hợp pháp, khi sử dụng Website của chúng tôi hoặc khi trả lời các câu hỏi của quý vị. Chúng tôi giới hạn lượng dữ liệu mà chúng tôi thu thập, và những dữ liệu này không thể trực tiếp nhận dạng quý vị. Để thực thi quyền phản đối hoặc hạn chế xử lý dữ liệu, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker objection/restriction of processing” (Phản đối/hạn chế xử lý dữ liệu của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp).

QUYỀN XÓA BỎ/TRUY CẬP/SAO CHÉP
Quý vị nên lưu ý rằng chúng tôi không thể đáp ứng yêu cầu của quý vị về việc xóa/truy cập/sao chép dữ liệu, vì chúng tôi không lưu trữ bất kỳ dữ liệu nào có thể trực tiếp nhận dạng cá nhân quý vị. Nếu quý vị ngừng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa tất cả những dữ liệu đã thu thập trong vòng sáu tháng hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào sớm hơn.

Các thông tin mà người dùng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ hoặc kết nối với chúng tôi và được chia sẻ với Zendesk sẽ được xóa/truy cập/sao chép bằng cách người dùng gửi yêu cầu tới địa chỉ email privacy@livehealthily.com. Để biết thêm thông tin, vui long đọc mục Zendesk dưới đây.

QUYỀN TỪ CHỐI

Google Analytics. Quý vị có thể chọn từ chối Google Analytics bằng cách cài đặt tiện ích bổ sung cho trình duyệt này https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Zendesk. Chỉnh sửa, cập nhật và xóa thông tin của quý vị. Nếu quý vị muốn thực hiện quyền bảo vệ dữ liệu của mình đối với những thông tin cá nhân mà Zendesk lưu trữ hoặc xử lý thay mặt chúng tôi (gồm cả ý muốn truy cập, chỉnh sửa, sửa đổi, xóa hoặc hạn chế xử lý những thông tin cá nhân đó), quý vị nên gửi yêu cầu của mình cho chúng tôi qua email đến địa chỉ privacy@livehealthily.com. Khi đó, chúng tôi sẽ yêu cầu Zendesk thực hiện yêu cầu của bạn và họ sẽ phản hồi trong vòng 30 ngày hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào sớm hơn. Họ sẽ giữ lại những thông tin cá nhân mà họ thay mặt chúng tôi xử lý và lưu trữ trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho chúng tôi hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu xóa thông tin cá nhân của chủ thể thông tin cá nhân thông qua chúng tôi.

7. LƯU TRỮ, BẢO MẬT VÀ VIỆC CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn ngành được chấp nhận chung và các quy trình nội bộ để bảo vệ những dữ liệu được gửi đến chúng tôi.

LƯU TRỮ
Chúng tôi lưu trữ Dữ liệu Cá nhân Nhận dạng Gián tiếp và Dữ liệu Sức khỏe trong các cơ sở dữ liệu riêng biệt. Điều này có nghĩa là cho dù quý vị nhập bất cứ thông tin nào vào Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp thì chúng cũng không được kết nối với những dữ liệu có thể gián tiếp nhận dạng quý vị. Chúng tôi thường xử lý dữ liệu của quý vị nhờ dùng các mã nhận dạng, cụ thể là ID hồ sơ, ID cuộc tư vấn/hội thoại và các mã nhận dạng phân tích và mỗi lần sử dụng một mã khác nhau để tránh việc nhận dạng cá nhân. Trong một số ít các trường hợp khi được yêu cầu vì sự an toàn của người dùng hoặc do các vấn đề hệ thống nghiêm trọng, những người được ủy quyền có thể truy cập Dữ liệu Nhận dạng Gián tiếp cùng với Dữ liệu Sức khỏe. Địa chỉ IP của quý vị được sử dụng để xác định vị trí, nhưng chúng thường được được mã hóa khi lưu trữ trên hệ thống “backend” (phụ trợ) của chúng tôi.

Chúng tôi lưu trữ thông tin của quý vị trong thời gian cần thiết hoặc một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào sớm hơn để cung cấp Dịch vụ. Chúng tôi có thể sẽ lưu trữ thông tin đó lâu hơn hoặc trong một thời hạn khác theo quy định của pháp luật hiện hành, tùy theo thời hạn nào sớm hơn, nhưng chỉ theo cách mà chúng không thể được dùng để truy vết ngược lại quý vị.

Chúng tôi sử dụng AWSNền tảng Đám mây Google để lưu trữ thông tin.

AWS. AWS có nhiều chứng chỉ bảo mật https://aws.amazon.com/security/.Dữ liệu chúng tôi thu thập từ quý vị có thể được chuyển đến và lưu trữ tại một điểm đến bên ngoài cũng như bên trong Khu vực Kinh tế Châu Âu (EEA), cụ thể là các khu vực AWS ở Mỹ và Liên minh Châu Âu. Những dữ liệu đó cũng có thể được xử lý bởi đội ngũ nhân viên hoạt động bên ngoài EEA đang làm việc cho chúng tôi hoặc cho một trong các Nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Dữ liệu của quý vị sẽ vẫn an toàn - chúng tôi đã ký kết phụ lục xử lý dữ liệu AWS nhằm đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân (địa chỉ IP) của quý vị, cụ thể là: (a) AWS sẽ chỉ sử dụng dữ liệu đó để cung cấp các dịch vụ lưu trữ; (b) AWS sẽ không tiết lộ dữ liệu cho bất kỳ bên thứ ba nào; (c) AWS hạn chế đối tượng nhân viên được xử lý dữ liệu của quý vị mà không có sự cho phép của họ; (d) chúng tôi luôn kiểm soát việc chỉnh sửa, chặn, xóa, truy xuất dữ liệu của quý vị; (e) AWS chịu trách nhiệm triển khai và duy trì các biện pháp tổ chức và kỹ thuật; (f) AWS được chứng nhận theo tiêu chuẩn ISO 27001 và đồng ý duy trì một chương trình bảo mật thông tin cho dịch vụ, chương trình đó tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 27001 hoặc các tiêu chuẩn thay thế khác về cơ bản tương đương với ISO 27001 để thiết lập, triển khai, kiểm soát và cải tiến các Tiêu chuẩn Bảo mật của AWS; (g) AWS có thể sử dụng các nhà thầu phụ, nhưng sẽ hạn chế quyền truy cập của họ chỉ để phục vụ các mục đích cung cấp dịch vụ AWS. Bằng việc sử dụng và tải xuống Dịch vụ của chúng tôi, quý vị đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ và xử lý dữ liệu, như được nêu tại đây. Chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết hợp lý nhằm đảm bảo rằng dữ liệu của quý vị được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách quyền riêng tư này. Đáng tiếc là, việc truyền thông tin qua mạng internet không được hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để bảo vệ dữ liệu của quý vị, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật cho những dữ liệu được truyền gửi đến các dịch vụ của chúng tôi; quý vị sẽ phải tự chịu mọi rủi ro về bất kỳ việc truyền gửi thông tin nào.

Nền tảng Đám mây Google. Chúng tôi lưu trữ mọi dữ liệu phân tích trên Nền tảng Đám mây Google (GCP). Chúng tôi kiểm soát những dữ liệu được lưu trữ, còn Google là bên xử lý dữ liệu. Điều này có nghĩa là Google chỉ xử lý dữ liệu nhằm các mục đích cung cấp dịch vụ GCP và hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi, phù hợp với các điều khoản xử lý dữ liệu và bảo mật https://cloud.google.com/terms/data-processing-terms. Chúng tôi kiểm soát những gì xảy ra với dữ liệu và bất kỳ lúc nào cũng có thể truy cập dữ liệu đó. Chúng tôi đã chọn lưu trữ dữ liệu ở Mỹ. Google lưu trữ dữ liệu trong một môi trường nhiều người thuê trên các máy chủ thuộc sở hữu của Google. Dữ liệu và kiến trúc hệ thống tệp được sao chép lại trong nhiều trung tâm dữ liệu phân tán về mặt địa lý. Google cũng tách biệt những dữ liệu lưu trữ một cách logic. Chúng tôi có quyền kiểm soát các chính sách chia sẻ dữ liệu cụ thể. Theo chức năng của Dịch vụ, các chính sách đó cho phép chúng tôi xác định các cài đặt chia sẻ sản phẩm phù hợp với chính sách quyền riêng tư này. Chúng tôi có thể chọn tận dụng một số khả năng ghi nhật ký nhất định mà Google có thể cung cấp thông qua các dịch vụ. Google tuân thủ các khuôn khổ pháp lý liên quan đến việc chuyển giao dữ liệu, chẳng hạn như Lá chắn Bảo mật giữa Liên minh Châu Âu-Hoa Kỳ và giữa Thụy Sĩ-Hoa Kỳ. Xem thêm thông tin về Nền tảng Đám mây Google và các điều khoản: https://cloud.google.com/product-terms.

Dịch vụ lưu trữ web Firebase. Chúng tôi sử dụng Dịch vụ lưu trữ web Firebase cho Website của mình. Dịch vụ lưu trữ web Firebase là dịch vụ lưu trữ nội dung web cho cấp độ sản xuất dành cho các nhà phát triển. SSL không cấu hình được tích hợp sẵn trong Dịch vụ lưu trữ web Firebase, vậy nên nội dung luôn được phân phối một cách an toàn. Vui lòng tham khảo Điều khoản Bảo mật và Xử lý Dữ liệu Firebase để biết thêm thông tin.

BẢO MẬT
Để đảm bảo quyền riêng tư cho quý vị, chúng tôi mã hóa, giới hạn và hạn chế quyền truy cập thông tin cá nhân của quý vị một cách an toàn. Thông tin đó được mã hóa và bảo vệ bằng khóa. Đồng thời, chúng tôi đã kết hợp những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để đảm bảo duy trì sự an toàn cho thông tin của quý vị khi chúng tôi xử lý dữ liệu. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có biện pháp bảo mật nào là bất khả xâm phạm. Nếu quý vị có bất kỳ quan ngại nào về tính bảo mật của Dịch vụ, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker”.

CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Lãnh thổ Liên minh Châu Âu Chúng tôi xóa các bản nhật ký địa chỉ IP mà chúng tôi nắm giữ trong vòng sáu tháng. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu nhận dạng cá nhân của quý vị trong thời gian cung cấp Dịch vụ hoặc tối đa 30 ngày sau khi quý vị yêu cầu xóa. Phần này không ngăn cản bất kỳ việc lưu trữ kỹ thuật hay truy cập thông tin nào nhằm mục đích duy nhất là thực hiện việc truyền tải thông tin liên lạc, hoặc khi việc đó hết sức cần thiết để chúng tôi cung cấp Dịch vụ mà quý vị yêu cầu. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hồ sơ của quý vị sau một khoảng thời gian dài không hoạt động.

Lãnh thổ Hoa Kỳ Chúng tôi sẽ giữ lại những thông tin đã thu thập trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách Quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật hiện hành có yêu cầu hoặc cho phép lưu giữ trong thời gian lâu hơn. Chúng tôi bảo lưu quyền xóa hồ sơ của quý vị sau một khoảng thời gian dài không hoạt động. Việc lưu trữ có thể khác nhau tùy thuộc vào lãnh thổ nào đang thu thập thông tin và phụ thuộc vào luật pháp hiện hành, nhưng chúng tôi luôn cố gắng chỉ lưu trữ thông tin khi cần thiết để phục vụ các mục đích cung cấp, cải thiện hoặc cá nhân hóa Dịch vụ.

Để biết thông tin về cookie, vui lòng xem Chính sách Cookie của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp Your.MD theo đây được kết hợp vào Chính sách này. Quý vị có thể tắt cookie bất kỳ lúc nào bằng cách thay đổi các cài đặt trình duyệt cụ thể của mình.

Cookie của Google Analytics. Google Analytics chủ yếu sử dụng cookie bên thứ nhất để báo cáo về tương tác của người dùng trên các website có sử dụng Google Analytics. Google Analytics lưu trữ cookie trên máy tính của quý vị để theo dõi cách quý vị sử dụng Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Cookie để phân tích hoạt động của quý vị nhằm cải thiện Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Ví dụ: nhờ sử dụng Cookie, chúng tôi có thể xem xét các dạng mẫu tổng hợp như số lượng bình quân các lượt kiểm tra triệu chứng chưa hoàn thành. Chúng tôi có thể sử dụng dữ liệu phân tích như vậy để hiểu hơn về cách cải thiện chức năng và trải nghiệm của Công cụ Kiểm tra Tuyến giáp. Quý vị có thể tắt cookie hoặc xóa bất kỳ cookie riêng lẻ nào mà Google Analytics thiết lập. Google Analytics hỗ trợ sử dụng một tiện ích bổ sung trình duyệt tùy chọn, tiện ích này sau khi được cài đặt và kích hoạt sẽ vô hiệu hóa tính năng đo lường của Google Analytics đối với bất kỳ website nào mà quý vị truy cập. Tiện ích bổ sung này chỉ tắt tính năng đo lường của Google Analytics. Quý vị có thể sử dụng Cài đặt Quảng cáo để quản lý các quảng cáo Google mà quý vị thấy, cũng như để tắt tính năng cá nhân hóa. Ngay cả khi quý vị chọn từ chối quảng cáo được cá nhân hóa, có thể quý vị sẽ vẫn thấy những quảng cáo dựa trên các yếu tố như vị trí chung bắt nguồn từ địa chỉ IP của quý vị, loại trình duyệt và cụm từ tìm kiếm của quý vị. Quý vị cũng có thể quản lý cookie của nhiều công ty được sử dụng để quảng cáo trực tuyến thông qua các công cụ lựa chọn của người tiêu dùng được tạo dựng theo các chương trình tự điều tiết ở nhiều quốc gia, chẳng hạn như trang sự lựa chọn đặt tại Hoa Kỳ hoặc Lựa chọn Trực tuyến của quý vị, đặt tại Liên minh Châu Âu.

9. TỔNG QUÁT

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến quyền riêng tư, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ privacy@livehealthily.com, với tiêu đề: “Thyroid Checker”. Nếu chúng tôi không thể trợ giúp, chúng tôi sẽ chuyển câu hỏi của quý vị đến Giám đốc Bảo vệ Dữ liệu (DPO) bên ngoài của chúng tôi, ePrivacy GmbH, đại diện là Giáo sư Tiến sĩ Christoph Bauer, Große Bleichen 21, 20354 Hamburg. Nếu quý vị có bất kỳ quan ngại hay khiếu nại nào mà DPO của chúng tôi không thể giải quyết, quý vị có quyền gửi khiếu nại lên cơ quan giám sát của chúng tôi là Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Giáo sư Tiến sĩ Johannes Caspar, Kurt-Schumacher-Allee 4, 20097 Hamburg. Nếu quý vị là khách hàng tại Vương quốc Anh, quý vị có thể gửi khiếu nại lên Văn phòng Cao ủy Thông tin, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF.

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư này để thể hiện những thay đổi trong thực tiễn xử lý Thông tin của chúng tôi. Do chúng tôi liên tục bổ sung các dịch vụ và tính năng mới, nên có thể chúng tôi sẽ không cập nhật được ngay lập tức Chính sách Quyền riêng tư, trừ trường hợp có những thay đổi quan trọng về thực tiễn xử lý Dữ liệu của chúng tôi. Phiên bản mới nhất của Chính sách Quyền riêng tư này sẽ chi phối việc chúng tôi sử dụng Dữ liệu mà chúng tôi thu thập từ quý vị. Phiên bản này hiện có tại https://www.livehealthily.com/legal/thyroid-privacy-vn. Vì chúng tôi không tạo ra tài khoản hồ sơ của quý vị, nên quý vị sẽ cần phải đồng ý với phiên bản mới nhất mỗi lần quý vị sử dụng Dịch vụ.

Your.MD,

Matteo Berlucchi, CEO